Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("NN" 125/11, 64/15) i članka 43. Statuta Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti MZO RH od 5. lipnja 2018. godine (KLASA: 372-03/18-02/00001, URBROJ:533-03-18-0002) raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora
u Splitu, Put Duilova 11

 1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u Splitu, Put Duilova 11, i to kao jedinstvene cjeline:
  • dva staklenika ukupne površine 5.000 m2;
  • vanjske površine (nenatkriveno zemljište) od 6.000 m2,
  • dva skladišta i kotlovnice ukupne površine 567 m2 i
  • uredskog prostora površine 110 m2
  koji poslovni prostori se nalaze na čest. zem 1810 (kat. broj 7376/1); 1812/2 (kat. broj 7376/2); 1811 (kat. broj 7376/3) i na čest. zem. - dio 1804 (kat. broj 7377-dio) sve K.O. Split.
 2. Početni iznos zakupnine iznosi 16.100,00 kuna mjesečno (uvećano za PDV).
 3. Poslovni prostor se daje u zakup na rok od 2 (dvije) godine i ne može se dati u podzakup. Postoji mogućnost davanja pisane ponude zakupodavca za produženje ugovora na određeno vrijeme, i to ukoliko zakupnik u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor o zakupu sklopljen,osim ako  je taj poslovni prostor potreban zakupodavcu za obavljanje njegove djelatnosti.
 4. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Namjena prostora je proizvodnja i/ili prodaja u okviru poljoprivrednih djelatnosti te skladišna. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Sve troškove vezane za eventualnu adaptaciju i uređenje poslovnog prostora snosi zakupnik nakon što od zakupodavca dobije pisanu suglasnost za izvođenje radova i bez prava na povrat uloženih sredstava.
 5. Zakupnik je dužan osim zakupnine plaćati režijske troškove i ostale troškove i naknade uzrokovane korištenjem prostora.
 6. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.
 7. Uvid u grafički prikaz predmetnog prostora biti će omogućen u prostorijama Instituta, Put Duilova 11. Svaki zainteresirani ponuditelj može dobiti informaciju o prostoru od strane članova Povjerenstva za provedbu natječaja na tel. 434-485 ili 434-407, svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 sati.
 8. Natjecatelj kao jamčevinu za ozbiljnost ponude uplaćuje iznos u visini jednog početnog iznosa mjesečne zakupnine (20.125,00 kuna) na žiro-račun Instituta HR8523600001101466432, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., s naznakom "jamčevina", poziv na broj 02-OIB ponuditelja.
 9. Natjecatelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u cijenu. Natjecateljima koji u natječaju ne uspiju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg natjecatelja. Ako natjecatelj, čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj će se ponoviti ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustanka najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.
 10. Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude s Institutom sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.
 11. Ukoliko izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u roku iz prethodne točke smatrat će se da je odustao te gubi pravo na povrat jamčevine.
 12. Izabrani ponuditelj kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora  prije samog potpisa ugovora o zakupu mora dostaviti Bankarsku garanciju na iznos do 60.000,00kuna plativu "na prvi poziv".
 13. Ponuda mora sadržavati:
  1. naziv, adresu i OIB natjecatelja,
  2. brojkama i slovima točno ispisanu ponuđenu cijenu,
  3. izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
  4. izvod iz registra obrtnika za obrtnike,
  5. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja,
  6. Dokazi i sposobnosti:
   • Za trgovačko društvo - BON-1 za poslovnu godinu 2017. (ovjeren od FINE) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, BON-2 ili SOL 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
   • za Obrtnike - obveznike poreza na dohodak - presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak i Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu
   • za Obrtnike - obveznike poreza na dobit - BON-1 za poslovnu godinu 2017. (ovjeren od FINE) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, BON-2 ili SOL 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  7. dokaz o uplati jamčevine,
  8. podatak o broju žiro računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja
 14. Natjecatelj mora dokazati da mu račun u prethodnih šest mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno, a ukupno više od petnaest dana te da nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu. Na natječaju ne mogu biti odabrani ponuditelji koji imaju dospjeli nepodmireni dug prema Institutu ili s njima povezana društva, niti ponuditelji koji nisu ispunili obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osim ako mu je sukladno posebnom propisu odobrena odgoda plaćanja.
 15. Ponude se dostavljaju na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 21 000 Split, Put Duilova 11, poštom ili osobno na protokol Instituta, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: "NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARAJ". Ponuda mora biti zaprimljena u Institutu zaključno do 25. srpnja 2018. u 12 sati neovisno o načinu dostave. Natječaj će se objaviti i na internetskoj stranici Instituta.
 16. Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iznosi 60 dana od dana isteka roka za predaju ponuda.
 17. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 18. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 19. Institut zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o zakupu bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.


   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version