Obavijest o odabiru u postupku jednostavne nabave
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA 
Put Duilova 11, 21000 Split

Broj: 01-262/8-18
Split, 5. prosinca 2018.

Na temelju Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu, članka 43. Statuta Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, ravnateljica Instituta donosi

OBAVIJEST
o odabiru u postupku jednostavne nabave

  1. Odabrani ponuditelj za predmet nabave "Priprema, podizanje i održavanje kolekcije (nasad maslina)" je tvrtka VAŠ VRT d.o.o. Split, Put Trščenice 29, OIB: 96405341850, za cijenu ponude od 151.735,00 kuna bez PDV-a (s uključenim PDV-om 189.668,75 kuna).
  2. Sastavni dio ove Obavijesti o odabiru je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-262/7-18.

Obrazloženje

U postupku jednostavne nabave, donesena je Odluka o početku postupka jednostavne nabave, od 06. studenog 2018., Broj 01-262/2-18, za Evid. broj nabave JED. NAB. 3/18 "Priprema, podizanje i održavanje kolekcije (nasad maslina)", procijenjene vrijednosti nabave 152.000 kuna (bez PDV-a) te su imenovani ovlašteni predstavnici Naručitelja (povjerenstvo) u postupku jednostavne nabave.

Javni poziv za dostavu ponuda broj 01-262/3-18 objavljen je dana 07. studenog 2018 na web stranicama Instituta te je ujedno poziv na dostavu ponuda poslan e-mailom na tri odabrana gospodarska subjekta. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Rok za dostavu ponuda bio je do 21. studenog 2018. u 12:00 sati. U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to tvrtke VAŠ VRT d.o.o., Split, Put Trščenice 29.

Pregledom pristigle ponude, utvrđeno je da je ista valjana odnosno da u cijelosti udovoljava zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda i uvjetima iz dokumentacije o nabavi.

Slijedom navedenog, a temeljem prijedloga ovlaštenih predstavnika Naručitelja u postupku jednostavne nabave, ponuditelj VAŠ VRT d.o.o. Split, Put Trščenice 29, OIB: 96405341850 je odabran kao najpovoljniji ponuditelj za predmet nabave.

Ravnateljica Instituta:
dr. sc. Katja Žanić

Napomena: Pravna zaštita u smislu Zakona o javnoj nabavi se ne provodi kod jednostavne nabave.   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version