Obavijest o odabiru u postupku jednostavne nabave
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA 
Put Duilova 11, 21000 Split

Broj: 01-269/8-18
Split, 21. prosinca 2018.

Na temelju Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu, članka 43. Statuta Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, ravnateljica Instituta donosi

OBAVIJEST
o odabiru u postupku jednostavne nabave

  1. Odabrani ponuditelj za predmet nabave "Rekonstrukcija staklenika" je tvrtka "MDS d.o.o." Gornji Hrašćan, Čakovečka ulica 18, 40000 Čakovec, OIB: 70412318274, za cijenu ponude od 439.390,00 kuna bez PDV-a (s uključenim PDV-om 549.237,50 kuna).
  2. Po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća Instituta s odabranim ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o nabavi radova rekonstrukcije staklenika.
  3. Sastavni dio ove Obavijesti o odabiru je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-269/7-18.

Obrazloženje

U postupku jednostavne nabave, donesena je Odluka o početku postupka jednostavne nabave, od 23. studenog 2018.god., Broj 01-269/2-18, za Evid. broj nabave JED. NAB. 2/18 (ponovljena nabava) "Rekonstrukcija staklenika", procijenjene vrijednosti nabave 440.000kuna (bez PDV-a) te su imenovani ovlašteni predstavnici Naručitelja (povjerenstvo) u postupku jednostavne nabave.

Javni poziv za dostavu ponuda broj 01-269/3-18 objavljen je dana 10. prosinca 2018. na web stranicama Instituta te je ujedno poziv na dostavu ponuda poslan e-mailom na tri odabrana gospodarska subjekta. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Rok za dostavu ponuda bio je do 20. prosinca 2018. u 12:00 sati. U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to tvrtke MDS d.o.o., Gornji Hrašćan, Čakovečka ulica 18, 40000 Čakovec.

Pregledom pristigle ponude, utvrđeno je da je ista valjana odnosno da u cijelosti udovoljava zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda te uvjetima iz dokumentacije o nabavi.

Slijedom gore navedenog, a temeljem prijedloga ovlaštenih predstavnika Naručitelja u postupku jednostavne nabave, ponuditelj MDS d.o.o., Gornji Hrašćan, Čakovečka ulica 18, OIB: 70412318274 je odabran kao najpovoljniji ponuditelj za predmet nabave te će se s istim, sukladno Statutu Instituta, po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća Instituta sklopiti ugovor o nabavi za radove rekonstrukcije staklenika.

Ravnateljica Instituta:
dr. sc. Katja Žanić

Napomena: Pravna zaštita u smislu Zakona o javnoj nabavi se ne provodi kod jednostavne nabave.

    

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version