Organizacija Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Povijest Instituta

Opći podaci

Organizacija

Djelatnici

Dokumenti

Financijski dokumenti

Znanstvena i stručna djelatnost

Obrazovna djelatnost

Kontakt

Katalog informacija

Zaštita osobnih podataka

Izjava o pristupačnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zaštita dostojanstva zaposlenika

Središnji zavod:

predstojnik Zavoda: dr.sc. Gvozden Dumičić

Uloga Središnjeg zavoda u organizaciji Instituta je koordinacija kadrovske potpore i osiguravanje maksimalnog iskorištavanja dobara i opreme s ciljem realizacije znanstvenih i stručnih projekata Instituta. To podrazumijeva stručnu pomoć deset tehničkih i viših tehničkih suradnika, te korištenje pokusnih dobara i vrijedne opreme. Dobra se prostiru na dvije lokacije: Duilovo-Split i Kaštel Stari.

U glavnoj zgradi Instituta, u Duilovu, nalaze se laboratoriji opremljeni prema potrebama istraživačkih aktivnosti (vinogradarstvo i vinarstvo, pedologija, ishrana bilja, voćarstvo, povrćarstvo, prerada voća i povrća, kultura biljnih tkiva, zaštita bilja, molekularna biologija i mikrobiologija). Vrijedna (kapitalna) znanstvena oprema smještena je u laboratorijima i zatvorenim vegetacijskim prostorima.

Institut na svojim dobrima održava kolekcije autohtonih, udomaćenih i introduciranih biljnih vrsta. Oko zgrade Instituta nalaze se pokusne površine (staklenici i plastenici - 1,3 ha; jednogodišni i višegodišnji nasadi - 1 ha). Na pokusnom dobru Kaštel Stari, površine 5 ha, nalazi se eksperimentalna uljara i višegodišnji nasadi.

Tehnički suradnici
Tri viša tehnička suradnika i četiri tehnička suradnika sudjeluju u aktivnostima Instituta sukladno tekućim potrebama, a u okviru postojećih znanstvenih i stručnih projekata, te ostalih aktivnosti Instituta.
Viši tehnički suradnici:
 • Blanka Anđelić
 • Silvija Milišić
 • Bosiljka Rebić
Tehnički suradnici:
 • Ante Bejo
 • Vesela Jelavić
 • Mislav Klapež
 • Radojka Plećaš

Istraživačka oprema
 • Instrumenti
  • Tekućinski kromatograf - Varian LC Star System (High-performance liquid chromatography-HPLC). Instrument pruža mogućnost određivanja nehlapljivih organskih spojeva (makromolekula) i nestabilnih spojeva (biljnih pigmenata: antocijani i karotenoidi). Varian LC Star je vezan na programsku podršku Star LC Workstation 5.51.
  • Plinski kromatograf Varian 3300 – (Gas chromatography-GC). Područje rada ovog instrumenta pokriva određivanje organskih spojeva visoke hlapljivosti (viši alkoholi, aldehidi, esteri).
  • Spektrofotometar – UV/VIS Varian Cary-50 s programskom podrškom CARY WIN Conc i posebnom programskom podrškom Wine Analysis Pack za analize vina.
  • Ionski kromatograf Dionex - instrument za kvalitativnoikvantitativnoodređivanje  kationaianionauvodenimotopinama. 
  • Atomski absorpcijski spektrofotometar AAS Varian – služi multielementalnoj analizi mikro i makroelemenata ekstrahiranih iz različitih medija (tlo, voda, biljni materijal ...).
  • Mikroskopi i lupe - koriste se u istraživanjima iz botanike, biljne fiziologije, entomologije, fitopatologije i mikrobiologije. Osim stereomikroskopa (lupa) i svjetlosnog mikroskopa, nabavljen je i fluorescentni mikroskop (Zeiss Axioskop 2 plus).
  • Oprema za molekularne analize – PCR, elektroforeza, spektrofotometar, centrifuge i pripadajuća sitna oprema.
  • Uređaj za mjerenje intenziteta fotosinteze – LI-COR 6400
  • Zamrzivač na - 80°C
  • Liofilizator (Freeze dry system, -50°C, Labconco) – koristi se za dehidraciju biljnog materijala kako bi se uzorci mogli bolje i duže sačuvati za daljnje analize.
 • Vegetacijske komore i sobe
  • Vegetacijska komora CONVIRON PGV36 služi za uzgoj biljaka u potpuno kontroliranim uvjetima (temperatura, svjetlo, vlaga). Osim proučavanja rasta i razvitka biljaka, ovisno o potrebama istraživanja, moguće je u njoj uzgajati i druge žive organizme, primjerice, kukce i gljive. Pripada tipu «Walk In» komora što znači da istraživač može ući u komoru i u njoj obavljati različita mjerenja i opažanja. Ima i radni predprostor namjenjen pripremnim radovima vezanim uz postavljeni pokus.
  • U Institutu postoje i 2 manje vegetacijske komore: Kambič RK-900CH i Nűve TK-120.
  • Prostorija za obradu biljnog tkiva u sterilnim uvjetima: prostorija površine oko 10 m3 sadrži 2 laminara (uređaji s horizontalnim strujanjem sterilnog zraka) koji osiguravaju dotok pročišćenog zraka u radni prostor uređaja. Koriste se za istraživanja vezana za biljno tkivo koja zahtijevaju čiste i sterilne uvjete rada: priprema eksplantata, rezanje, presađivanje, izolacija i mikrocijepljenje.
  • Vegetacijska soba za čuvanje biljnih kultura: u ovoj prostoriji, veličine oko 15 m3, moguće je regulirati intenzitet svijetla, duljinu trajanja osvijetljenja, te temperaturu. Prostorija je opremljena izvorom hladne svijetlosti, intenziteta do 10 000 luxa, uređajem za grijanje i hlađenje prostorije, staklenim policama te preklopnim satom za regulaciju duljine trajanja dana. Kombinacijom navedenih parametara,  moguće je imitirati idealne uvjete koji su potrebni za uzgoj određene biljne vrste.

Zaštićene vegetacijske površine
Od zaštićenih objekata za uzgoj biljaka, po svojoj suvremenosti se izdvaja eksperimentalni staklenik podignut 2003. godine. Ukupna površina objekta od 340 m2 je podijeljena u pet (5) jednakih vegetacijskih jedinica, površine od po 43 m2, te zajednički servisni prostor iz kojeg se ulazi u svaku jedinicu. Servisni prostor je i radni prostor, u kojem je smješten centralni sustav upravljanja. Svih pet stakleničkih jedinica je opremljeno sustavom za navodnjavanje s mogućnošću fertirigacije. U jedinicama je moguća primjena različitih vodnihi fertirigacijskih režima, a u tri od pet jedinica ugrađen je sustavza prikupljanje još upotrebljivih efluenata radi njihovog ponovnog vraćanja u uzgojni sustav (recikliranje, uz prethodnu regeneraciju hranidbenih otopina).
Jedinice su uključene u središnji sustav za nadzor i upravljanje mikroklimatskim uvjetima. Sustav je sastavljen od centralne automatike i senzora za: brzinu i smjer vjetra; vanjsku i unutarnju temperaturu; osvjetljenost; koncentraciju CO2 u vodi za navodnjavanje i u komorama te relativnu vlažnost zraka u komorama i okolišu.
Plastenik za bezvirusnu reprodukciju agruma podignut je 2002. godine. Površine je 1.024 m2 (16x64 m). Čvrste bočne strane objekta izgrađene su od polikarbonata, dok je objekt prekriven dvostrukom napuhanom PE EVA folijom s ciljem bolje toplinske izolacije objekta. Zbog bolje prozračnosti objekta postavljena je bočna i krovna ventilacija. Na njima se, zbog sprečavanja ulaska insekata u objekt, nalazi mreža sitnog otvora. Na ulazu u plastenik nalazi se tamna komora, također s ciljem sprečavanja ulaska insekata u objekt. Prozračivanje objekta obavlja se automatskim putem, na način da se pri zadanoj temperaturi ili brzini vjetra otvaraju, odnosno zatvaraju bočne i krovne ventilacije. Irigacija u plasteniku također se može obavljati automatskim putem u zadanim vremenskim intervalima. Moguće je i obavljanje fertirigacije.
U suradnji s FESB-om u plastenik je postavljena eksperimentalna oprema za praćenje različitih parametara (temperatura u zraku, temperatura u supstratu na različitim dubinama, vlažnost zraka, vlažnost tla na različitim dubinama, brzina vjetra...).
Plastenik je namijenjen čuvanju predosnovnog matičnog nasada agruma, s ciljem održavanja zdravog biljnog materijala.

Pokusna polja
Institut je na svojim pokusnim poljima zasnovao višegodišnje (trajne) kolekcijske nasade autohtonih sorata masline, bajama, trešnje, višnje maraske, smokve, šipka, vinove loze i ljekovite kadulje. Smješteni su na lokalitetima Duilovo i Kaštel Stari. Značaj ovih kolekcijskih nasada je u očuvanju autohtonog genofonda i biodiverziteta na jadranskom području RH, te daljnjoj selekciji i oplemenjivanju s ciljem dobivanja novih kultivara visoke kakvoće.
Osim višegodišnjih nasada, na pokusnim poljima se podižu sezonski nasadi povrća, cvijeća i eteričnog bilja.
U Kaštel Starom je smještena eksperimentalna uljara, koja provodi preradu maslina iz obližnjih pokusnih nasada postupkom hidrauličkog prešanja. Dobivena ulja dalje služe za provođenje znanstvenih istraživanja.

Knjižnica Instituta
U knjižnici se nalazi literatura prikupljena od vremena osnutka Instituta 1894. godine. Već 1898. njezin fond je iznosio oko 4000 knjiga, većinom na njemačkom i talijanskom jeziku. Među naslovima koji su danas na njezinim policama uz izdanja o suvremenim dostignućima u biotehničkim znanostima ima tako vrlo vrijednih i rijetkih primjeraka s kraja 19. st. i početka 20. st.

Zbirka kukaca
Na Institutu se nalazi i dio bogate i vrijedne zbirke kukaca Petra Novaka, entomologa i kolekcionara i jednog od pionira proučavanja entomofaune Dalmacije. Zbirka sadrži insektske vrste redova: Homoptera, Heteroptera i Coleoptera. Pojedini primjerci datiraju s kraja 19.st.
 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version